Záujem o včelárstvo v posledných rokoch stúpa

Záujem o včelárstvo v Slovenskej republike posledné roky stúpa aj vďaka investíciám Ministertsva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Vďaka nárastu záujmu o včelárstvo sa tak Slovenská republika stala jednou z mála krajín EÚ, kde počty včelárov stúpajú.

Koncom roka 2019 bolo v Slovenskej republike evidovaných približne 19 105 včelárov s približne 305 tis. včelstvami. Vďaka národnému programu na podporu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva získali v roku 2019 Slovenskí včelári až 1,5 milióna eur. Celkovo bola však suma poskytnutá včelárom od MPRV SR vyššia. Okrem  1,5 milióna získali včelári v roku 2019 aj mimoriadnu podporu na opeľovaciu činnosť vo výške 1,1 milióna eur a taktiež agrorezort poskytol finančnú pomoc včelárom, ktorých postihol včelí mor, v celkovej výške 152 000 €.

Zdroj: Centrálny register včelstiev

Aj keď počet včelárov každoročne stúpa, priemerný vek včelárov v roku 2017 predstavoval 60 rokov. Priemerný vek včelárov je o 10 rokov vyšší ako priemerný vek poľnohospodárov. Z tohto dôvodu je potrebné vzbudiť záujem nielen o včelárstvo ale aj o poľnohospodárstvo u mladých ľudí. V roku 2017 bolo evidovaných 278 415 včelstiev, ktoré vyprodukovali približne 4 112,58 ton medu v Slovenskej republike. Z toho v Žilinskom kraji bolo evidovaných 32 739 včelstiev a vyprodukovaného medu bolo približne 453 ton.

Nový Národný program na podporu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pre roky 2020/2022, pripravil agrorezort v úzkej spolupráci so slovenskými včelármi. Nový program je  modernejší, efektívnejší a prináša aj viaceré novinky a vylepšenia.

Pokiaľ chcú však včelári prosperovať, je potrebné adekvátne školenie. V Slovenskej republike je možnosť študovať včelárstvo len na Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Učebný odbor včelár, včelárka je 2-ročný učebný odbor určený pre absolventov, ktorí získali minimálne stredné odborné vzdelávanie. Štúdium je zamerané aj aj na praktické vyučovanie, keďže podiel praktického vyučovania je 50%. Študovať odbor je možné dennou ale aj externou formou štúdia, pričom prevláda externá forma štúdia.