cukrar

Poď študovať odbor cukrár!

Ďalším odborom z oblasti potravinárstva a gastronómie, ktorý by mal každý deviatak poznať ešte predtým ako sa rozhodne kam na strednú je odbor cukrár. Aj keď ide o nedocenený odbor, na trhu práce je nedostatkový a žiadaný.

Odbor cukrár je možné študovať ako učebný odbor (3-ročné štúdium s výučným listom) alebo študijný odbor (4-ročné štúdium s maturitou). Štúdium tohto odbotu poskytuje spojenie teoretického vyučovania s praktickým vyučovaním, kde žiaci počas štúdia nadobudnú množstvo zručností a praktických skúseností v oblasti gastronómie, ale aj základné vedomosti z oblasti ekonomiky. Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované vo vlastnom pracovisku praktického vyučovania alebo priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

Pošas štúdia sa žiaci vzdelávajú v oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov, ako je slovenský jazyk, cudzí jazyk, matemarika, či informatika, chémia a občianska náuka. Medzi odborné predmety, ktoré sa v odbore cukrár študujú patria: ekonomika, cukrárska technológia, odborné kreslenie a modelovanie, cukrárske výrobky, aplikovaná chémia, hospodárske výpočty, náuka o materiáloch, potraviny a výživa a mnoho odborných predmetov, ktoré žiaci využijú aj pri praktickej časti vyučovania.

Zarábaj už počas štúdia

Počas praktického vyučovania sa žiaci odboru cukrár naučia pripraviť a spracovať surovinypre výrobu cukrárenských výrobkov, vedia hodnotiť kvalitu potravín, zostaviť kalkulácie a baliť a expedovať výrobky. Žiaci sa učia zhotoviť cesto, náplne, polevy, ozdoby a tvoriť profesionálne cukrárenské výrobky. Žiaci sa môžu naučiť počas štúdia aj ako pripravovať špeciálne výrobky ako je zmrzlina a mrazené krémy.

Množstvo škôl ponúka žiakom tiež možnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania. Vďaka tomu absolvujú žiaci praktické vyučovanie priamo v podniku. V podnikovom prostredí získa žiak skúsenosti priamo od odborníkov v danej oblasti, získa pracovné návyky a za svoju prácu je domenený aj finančne. Okrem toho žiaci, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania majú možnosť pracovať po ukončení školy priamo u zamestnávateľa.

Objav nové krajiny a nové skúsenosti

Okrem možnosti štúdia v systéme duálneho vzdelávania môžu žiaci absolvovať aj množstvo zahraničných stáži, vďaka ktorým spoznajú nové krajiny a tiež sa zdokonalia v cudzom jazyku. Vďaka zahraničným pobytom sa žiaci oboznámia s novou kultúrou, objavia zahraničné trendy v oblasti cukrárenskej výroby a získajú množstvo užitočných skúseností, ktoré následne využijú ďalej pri štúdiu alebo aj priamo v zamestnaní.

Čo všetko vie absolvent odboru cukrár?

Absolvent odboru cukrár po úspešnom ukončení štúdia získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania a je kvalifikovaný odborník v cukrárskej výrobe, ktorý je schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu.

Študent sa počas štúdia naučí ako ovládať stroje a zariadenia,  príslušné technológie a ovláda základy  ekonomiky výroby a služieb. Absolvent spĺňa všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr. Absolvent daného učebného odboru sa vie orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať informačné a komunikačné technológie. Po absolvovaní školy môže tiež absolvent samostatne podnikať a budovať svoju vlastnú značku.

Aj keď patrí odbor cukrár k tým menej obľúbeným, na trhu práce je tento odbor veľmi žiadaný. Absolventi v danom odbore zarábajú v rozsahu 685€ až 1344€ a môžu taktiež v tejto oblasti samostatne podnikať a tak budovať svoju vlastnú značku či podnik.

Záujem o včelárstvo v posledných rokoch stúpa

Záujem o včelárstvo v Slovenskej republike posledné roky stúpa aj vďaka investíciám Ministertsva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Vďaka nárastu záujmu o včelárstvo sa tak Slovenská republika stala jednou z mála krajín EÚ, kde počty včelárov stúpajú.

Koncom roka 2019 bolo v Slovenskej republike evidovaných približne 19 105 včelárov s približne 305 tis. včelstvami. Vďaka národnému programu na podporu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva získali v roku 2019 Slovenskí včelári až 1,5 milióna eur. Celkovo bola však suma poskytnutá včelárom od MPRV SR vyššia. Okrem  1,5 milióna získali včelári v roku 2019 aj mimoriadnu podporu na opeľovaciu činnosť vo výške 1,1 milióna eur a taktiež agrorezort poskytol finančnú pomoc včelárom, ktorých postihol včelí mor, v celkovej výške 152 000 €.

Zdroj: Centrálny register včelstiev

Aj keď počet včelárov každoročne stúpa, priemerný vek včelárov v roku 2017 predstavoval 60 rokov. Priemerný vek včelárov je o 10 rokov vyšší ako priemerný vek poľnohospodárov. Z tohto dôvodu je potrebné vzbudiť záujem nielen o včelárstvo ale aj o poľnohospodárstvo u mladých ľudí. V roku 2017 bolo evidovaných 278 415 včelstiev, ktoré vyprodukovali približne 4 112,58 ton medu v Slovenskej republike. Z toho v Žilinskom kraji bolo evidovaných 32 739 včelstiev a vyprodukovaného medu bolo približne 453 ton.

Nový Národný program na podporu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pre roky 2020/2022, pripravil agrorezort v úzkej spolupráci so slovenskými včelármi. Nový program je  modernejší, efektívnejší a prináša aj viaceré novinky a vylepšenia.

Pokiaľ chcú však včelári prosperovať, je potrebné adekvátne školenie. V Slovenskej republike je možnosť študovať včelárstvo len na Strednej odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Učebný odbor včelár, včelárka je 2-ročný učebný odbor určený pre absolventov, ktorí získali minimálne stredné odborné vzdelávanie. Štúdium je zamerané aj aj na praktické vyučovanie, keďže podiel praktického vyučovania je 50%. Študovať odbor je možné dennou ale aj externou formou štúdia, pričom prevláda externá forma štúdia.

Poď študovať odbor čašník!

Odbor čašník/servírka

Dnešný príspevok, venovaný oblasti gastronómie a potravinárstva, bude zameraný na odbor čašník/servírka.

Aj keď ide o prácu, ktorá je pre mladých nezaujímavá najmä z dôvodu nižšieho platového ohodnotenia, odbor čašník/servírka predstavuje pre mladých ľudí množstvo príležitostí pre osobný rast a rozvoj.

Čo sa počas štúdia žiaci naučia?

Počas štúdia študijného alebo učebného odboru nadobudnú žiaci okrem teoretických vedomostí aj množstvo praktických skúseností.

Absolventi odboru čašník, servírka nadobudnú počas vyučovania teoretické vedomosti nielen v oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov, ako je slovenský a cudzí jazyk, dejepis, občianska náuka, chémia, matematika či informatika. Okrem týchto predmetov sa žiaci počas štúdia oboznámia aj s odbornými predmetmi, ako je ekonomika, základy účtovníctva, spoločenská komunikácia, technika obsluhy, potraviny a výživa, či cestovný ruch.

Vďaka odborným predmetom, žiaci ovládajú zásady hygieny a bezpečnosť pri práci, vedia zostaviť inventár, ovládajú zásady obsluhy, získajú základné informácie, ohľadom organizácia podujatí a o nových trendoch v gastronómii.

Žiaci získajú aj základné poznatky o potravinách a nápojoch, ako je zloženie či nutričná hodnota. Charakteristiky a technické postupy prípravy pokrmov či prácu pri stole hosťa, ako je dochucovanie flambovanie a tanšírovanie pokrmov.

Žiaci svoje nadobudnuté teoretické vedomosti využijú počas praktického vyučovania, ktoré prebieha priamo v prevádzkach. Množstvo škôl tiež ponúka žiakom možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania a nadobudnúť tak praktické skúsenosti od odborníkov, priamo u budúceho zamestnávateľa. Okrem toho, že si žiaci vyskúšajú prácu čašníka priamo v podniku, získajú finančné ohodnotenie, ktoré môže byť rozšírené aj o prospechové či motivačné štipendium. Žiaci tak majú možnosť vyskúšať si prácu priamo v podniku a za vykonanú prácu získať finančnú odmenu.

Okrem systému duálneho vzdelávania ponúka množstvo hotelových akadémií aj možnosť absolvovať zahraničný pobyt a tak sa zdokonaliť v cudzom jazyku, vyskúšať si štúdium a prax priamo v zahraničí. Žiaci tak majú možnosť objavovať nové miesta, kultúry a trendy v oblasti gastronómie už počas štúdia.

Po absolvovaní štúdia žiak odboru čašník, servírka ovláda technológiu výroby a nutričné hodnoty potravín a nápojov. Ovláda a uplatňuje zásady gastronomických pravidiel a pravidiel pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov. Absolvent ovláda pravidlá obsluhy pri rôznych druhoch stolovania a vie dokončovať pokrmy pred zrakom hostí. Absolvent vie prijímať objednávky , podávať informácie o jedlách a nápojoch, vie pracovať s registračnou pokladnicou, výpočtovou technikou, inkasovať a robiť vyúčtovanie. Absolvent odboru čašník vie tiež komunikovať a pozná zásady správania sa v kontakte so zákazníkmi a spolupracovníkmi

Aké sú možnosti štúdia po škole?

Po úspešnom absolvovaní študijného odboru, ktorý žiak ukončí maturitnou skúškou, môže žiak pokračovať v  pomaturitnom štúdiu alebo vysokoškolskom štúdiu ako aj absolventi iných stredných škôl. Žiaci počas štúdia absolvujú aj všeobecné predmety ako je matematika, slovenčina, cudzí jazyk či dejepis a chémia, či odborné predmety ako je ekonomika, účtovníctvo a hospodárska korešpondencia, vďaka čomu majú možnosť študovať aj na vysokej škole.

Ak žiak absolvuje učebný odbor čašník servírka, ktorého štúdium trvá 3 roky a je ukončené záverečnou skúškou, získa žiak výučný list a môže pokračovať pomaturitným štúdiom.

Možnosti uplatnenia absolventov

Absolventi odboru čašník, servírka sa po úspešnom absolvovaní štúdia uplatnia v oblasti gastronómie, ako zamestnanci reštaurácii, hotelov a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolventi sa taktiež uplatnia aj v samostatnom podnikaní.

Aj keď nie je štúdium odboru čašník platené tak dobre, ako iné odbory, ponúka absolventom majú možnosť pracovať v zaujímavých gastronomických prevádzkach a hoteloch. Absolventi sa tiež môžu plne realizovať pri práci s ľuďmi, využívať kreativitu pri dochucovaní a dokončovaní pokrov priamo pred zákazníkom, pomáhať pri vyúčtovaniach a iných administratívnych činnostiach, ako aj realizovať sa pri organizácií rôznych spoločenských podujatí.