cukrar

Poď študovať odbor cukrár!

Ďalším odborom z oblasti potravinárstva a gastronómie, ktorý by mal každý deviatak poznať ešte predtým ako sa rozhodne kam na strednú je odbor cukrár. Aj keď ide o nedocenený odbor, na trhu práce je nedostatkový a žiadaný.

Odbor cukrár je možné študovať ako učebný odbor (3-ročné štúdium s výučným listom) alebo študijný odbor (4-ročné štúdium s maturitou). Štúdium tohto odbotu poskytuje spojenie teoretického vyučovania s praktickým vyučovaním, kde žiaci počas štúdia nadobudnú množstvo zručností a praktických skúseností v oblasti gastronómie, ale aj základné vedomosti z oblasti ekonomiky. Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované vo vlastnom pracovisku praktického vyučovania alebo priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

Pošas štúdia sa žiaci vzdelávajú v oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov, ako je slovenský jazyk, cudzí jazyk, matemarika, či informatika, chémia a občianska náuka. Medzi odborné predmety, ktoré sa v odbore cukrár študujú patria: ekonomika, cukrárska technológia, odborné kreslenie a modelovanie, cukrárske výrobky, aplikovaná chémia, hospodárske výpočty, náuka o materiáloch, potraviny a výživa a mnoho odborných predmetov, ktoré žiaci využijú aj pri praktickej časti vyučovania.

Zarábaj už počas štúdia

Počas praktického vyučovania sa žiaci odboru cukrár naučia pripraviť a spracovať surovinypre výrobu cukrárenských výrobkov, vedia hodnotiť kvalitu potravín, zostaviť kalkulácie a baliť a expedovať výrobky. Žiaci sa učia zhotoviť cesto, náplne, polevy, ozdoby a tvoriť profesionálne cukrárenské výrobky. Žiaci sa môžu naučiť počas štúdia aj ako pripravovať špeciálne výrobky ako je zmrzlina a mrazené krémy.

Množstvo škôl ponúka žiakom tiež možnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania. Vďaka tomu absolvujú žiaci praktické vyučovanie priamo v podniku. V podnikovom prostredí získa žiak skúsenosti priamo od odborníkov v danej oblasti, získa pracovné návyky a za svoju prácu je domenený aj finančne. Okrem toho žiaci, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania majú možnosť pracovať po ukončení školy priamo u zamestnávateľa.

Objav nové krajiny a nové skúsenosti

Okrem možnosti štúdia v systéme duálneho vzdelávania môžu žiaci absolvovať aj množstvo zahraničných stáži, vďaka ktorým spoznajú nové krajiny a tiež sa zdokonalia v cudzom jazyku. Vďaka zahraničným pobytom sa žiaci oboznámia s novou kultúrou, objavia zahraničné trendy v oblasti cukrárenskej výroby a získajú množstvo užitočných skúseností, ktoré následne využijú ďalej pri štúdiu alebo aj priamo v zamestnaní.

Čo všetko vie absolvent odboru cukrár?

Absolvent odboru cukrár po úspešnom ukončení štúdia získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania a je kvalifikovaný odborník v cukrárskej výrobe, ktorý je schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu.

Študent sa počas štúdia naučí ako ovládať stroje a zariadenia,  príslušné technológie a ovláda základy  ekonomiky výroby a služieb. Absolvent spĺňa všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr. Absolvent daného učebného odboru sa vie orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať informačné a komunikačné technológie. Po absolvovaní školy môže tiež absolvent samostatne podnikať a budovať svoju vlastnú značku.

Aj keď patrí odbor cukrár k tým menej obľúbeným, na trhu práce je tento odbor veľmi žiadaný. Absolventi v danom odbore zarábajú v rozsahu 685€ až 1344€ a môžu taktiež v tejto oblasti samostatne podnikať a tak budovať svoju vlastnú značku či podnik.