O projekte

Názov projektu: 

Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce

Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.

Špecifický cieľ projektu:  Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania

Zameranie projektu reaguje na potrebu investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov. Jedným z problémov pretrvávajúcich na podporovanom území je relatívne slabá a nesprávne zameraná ponuka odborného vzdelávania a v oblasti celoživotného vzdelávania – tak v zmysle kvality ako aj kvantity. Súčasná štruktúra a obsah odborného vzdelávania nie je založený na aktuálnych potrebách zamestnávateľskej sféry. Na druhej strane pretrváva nedostatočný záujem o odborné a remeselné odbory zo strany žiakov a študentov. Základnou podmienkou pre efektívny rozvoj odborného a celoživotného vzdelávania v prihraničnom regióne Oravy je správna identifikácia potrieb profesijného a odborného vzdelávania (t.j zmapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a odborného vzdelávania). Sumarizácia problémov a potrieb:

Problém 1: Nedostatok informácii o potrebách zamestnávateľov vo vzťahu k vzdelávaciemu procesu, nízka účasť zamestnávateľov na duálnom vzdelávaní, ponuka vzdelávania nie je prispôsobená potrebám na trhu práce

Problém 2: Slabá spolupráce škôl v Poľsku a na Slovensku, chýbajúce vzťahy vzdelávacích inštitúcii a zamestnávateľov naprieč PL-SK hranicu.

Probém 3: Nízka informovanosť o potrebách zamestnávateľov, chýbajúce informácie o možnostiach štúdia na stredných odborných školách so zameraním na odvetvie poľnohospodárstva a nízky záujem zo strany žiakov základných škôl. Súčasným negatívnym trendom je odliv mladých ludí do miest z vidieku za prácou do veľkých miest a príliš veľký počet humanitne zameraných absolventov škôl.

Špecifické ciele:

  • Propagácia profesijného a odborného vzdelávania v cezhraničnom
  • Zvýšenie kvality a rozvoj profesijného a odborného vzdelávania v cezhraničnom území.
  • Cezhraničná výmena dobrej praxe v rámci vzdelávacích programov profesijného a odborného vzdelávania.

Kód projektu: PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00

Vedúci Partner:     MAS ORAVA, o.z.

Partneri projektu:

  • Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Vedúci partner spolu s partnermi projektu sa projektom zameria na potrebu investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov. Realizácia projektu prinesie odpoveď na reálnu potrebu vzdelávania pre podporu podnikania v oblasti poľnohospodárstva, chovu zvierat, jazdectva, včelárstva a vidieckeho cestovného ruchu. Realizáciou projektu dôjde ku nadviazaniu nových kontaktov, ktoré budú tvoriť základy budúcich spoločných aktivít v dotknutom území. Úlohy projektu sú nastavené tak, že vhodne dopĺňajú charakter spolupracujúcich inštitúcií. Bez cezhraničnej spolupráce by nebolo možné vykonať rozsiahlu analýzu vzdelávacích potrieb a na základe aplikácie poznatkov dobrej praxe navrhnúť efektívne vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať danosti a potenciál pohraničia ako aj ľudského kapitálu. Cezhraničný dopad sa bude týkať predovšetkým študentov, účastníkov kurzov a školení ako aj pedagógov jednotlivých partnerov, avšak vďaka nadobudnutiu nových schopností a kvalifikácií obyvateľov žijúcich v pohraničí projekt prispeje aj k rozvoju poľnohospodárskej a remeselnej výroby, chovateľstva a oživeniu vidieckeho cestovného ruchu, čím pozitívne zasiahne život širokej verejnosti pohraničných území.

Celková hodnota projektu: 235 839,20 EUR

Začiatok realizácie: 10/2019
Koniec realizácie: 12/2021