O projekcie

Nazwa projektu:

Wysoka jakość transgranicznego zawodowego kształcenia w zakresie narkotyków w zakresie zarządzania rynkiem pracy jest ograniczona.

Špecifický cieľ projektu: Poprawa jakości transgranicznego kształcenia zawodowego i zawodowego

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe, a także umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez przygotowanie i wdrażanie wspólnych programów kształcenia, kształcenia i szkolenia zawodowego. Jednym z problemów utrzymujących się na obszarze objętym wsparciem jest stosunkowo słaba i źle ukierunkowana podaż kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie – zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Obecna struktura i treść szkolenia zawodowego nie jest oparta na bieżących potrzebach sektora pracodawców. Z drugiej strony nadal brakuje zainteresowania zawodami i rzemiosłem ze strony uczniów i studentów. Podstawowym warunkiem efektywnego rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego na orawskim pograniczu jest prawidłowa identyfikacja potrzeb szkolenia zawodowego i zawodowego (tj. mapowanie aktualnych problemów i braków w ofercie edukacyjnej oraz zapewnienie wspólnych procesów edukacyjnych, działania z zakresu poradnictwa zawodowego na -graniczny rynek pracy, terminy i dostosowanie programów szkoleniowych do aktualnych wymagań rynku pracy, w tym współpraca między instytucjami w zakresie staży i szkoleń zawodowych). Podsumowanie problemów i potrzeb:

Problem 1: Brak informacji o potrzebach pracodawców w odniesieniu do procesu kształcenia, niski udział pracodawców w dualnym kształceniu, podaż kształcenia niedostosowana do potrzeb rynku pracy

Problém 2: Słaba współpraca szkół w Polsce i na Słowacji, brak relacji między placówkami edukacyjnymi a pracodawcami po drugiej stronie granicy PL-SK.

Probém 3: Niska świadomość potrzeb pracodawców, brak informacji o możliwości studiowania w średnich szkołach zawodowych z ukierunkowaniem na sektor rolniczy oraz małe zainteresowanie uczniów szkół podstawowych. Obecną negatywną tendencją jest odpływ młodych ludzi na obszary wiejskie do pracy w dużych miastach oraz zbyt duża liczba absolwentów szkół humanitarnych.

Konkretne cele:

  • Promocja kształcenia zawodowego i zawodowego ponad granicami
  • Poprawa jakości i rozwoju kształcenia zawodowego i zawodowego na obszarze transgranicznym.
  • Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w programach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kod projektu: PLSK.03.01.00-SK-0197 / 19-00

Partner wiodący: MAS ORAVA, oz.

Partnerzy projektu:

  • Stowarzyszenie Rozwoju Oraw
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Suski w Nowym Targu
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Partner Wiodący, wraz z partnerami projektu, skupi się na potrzebie inwestowania w edukację, szkolenia i szkolenia, a także umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez przygotowanie i wdrożenie wspólnych edukacja, kształcenie zawodowe i programy szkoleniowe. Realizacja projektu przyniesie odpowiedź na realną potrzebę edukacji wspierającej przedsiębiorczość w rolnictwie, hodowli zwierząt, jeździectwie, pszczelarstwie i turystyce wiejskiej. Realizacja projektu doprowadzi do nawiązania nowych kontaktów, które będą stanowić podstawę przyszłych wspólnych działań na dotkniętym obszarze. Zadania projektu są tak ustawione, aby odpowiednio uzupełniały charakter współpracujących instytucji. Bez współpracy transgranicznej nie byłoby możliwe przeprowadzenie kompleksowej analizy potrzeb szkoleniowych oraz, w oparciu o stosowanie dobrych praktyk, zaprojektowanie efektywnych programów szkoleniowych, które odzwierciedlają uwarunkowania i potencjał pogranicza oraz kapitał ludzki. Transgraniczny wpływ dotknie przede wszystkim studentów, uczestników kursów i szkoleń oraz nauczycieli poszczególnych partnerów, ale dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji mieszkańców przygranicznych projekt przyczyni się również do rozwoju produkcji rolnej i rzemieślniczej , hodowla i rewitalizacja agroturystyki. opinia publiczna obszarów przygranicznych.

Całkowita wartość projektu: 235 839,20 €

Początek wdrożenia: 10/2019
Zakończenie realizacji: 12/2021