cukrar

Poď študovať odbor cukrár!

Ďalším odborom z oblasti potravinárstva a gastronómie, ktorý by mal každý deviatak poznať ešte predtým ako sa rozhodne kam na strednú je odbor cukrár. Aj keď ide o nedocenený odbor, na trhu práce je nedostatkový a žiadaný.

Odbor cukrár je možné študovať ako učebný odbor (3-ročné štúdium s výučným listom) alebo študijný odbor (4-ročné štúdium s maturitou). Štúdium tohto odbotu poskytuje spojenie teoretického vyučovania s praktickým vyučovaním, kde žiaci počas štúdia nadobudnú množstvo zručností a praktických skúseností v oblasti gastronómie, ale aj základné vedomosti z oblasti ekonomiky. Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované vo vlastnom pracovisku praktického vyučovania alebo priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

Pošas štúdia sa žiaci vzdelávajú v oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov, ako je slovenský jazyk, cudzí jazyk, matemarika, či informatika, chémia a občianska náuka. Medzi odborné predmety, ktoré sa v odbore cukrár študujú patria: ekonomika, cukrárska technológia, odborné kreslenie a modelovanie, cukrárske výrobky, aplikovaná chémia, hospodárske výpočty, náuka o materiáloch, potraviny a výživa a mnoho odborných predmetov, ktoré žiaci využijú aj pri praktickej časti vyučovania.

Zarábaj už počas štúdia

Počas praktického vyučovania sa žiaci odboru cukrár naučia pripraviť a spracovať surovinypre výrobu cukrárenských výrobkov, vedia hodnotiť kvalitu potravín, zostaviť kalkulácie a baliť a expedovať výrobky. Žiaci sa učia zhotoviť cesto, náplne, polevy, ozdoby a tvoriť profesionálne cukrárenské výrobky. Žiaci sa môžu naučiť počas štúdia aj ako pripravovať špeciálne výrobky ako je zmrzlina a mrazené krémy.

Množstvo škôl ponúka žiakom tiež možnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania. Vďaka tomu absolvujú žiaci praktické vyučovanie priamo v podniku. V podnikovom prostredí získa žiak skúsenosti priamo od odborníkov v danej oblasti, získa pracovné návyky a za svoju prácu je domenený aj finančne. Okrem toho žiaci, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania majú možnosť pracovať po ukončení školy priamo u zamestnávateľa.

Objav nové krajiny a nové skúsenosti

Okrem možnosti štúdia v systéme duálneho vzdelávania môžu žiaci absolvovať aj množstvo zahraničných stáži, vďaka ktorým spoznajú nové krajiny a tiež sa zdokonalia v cudzom jazyku. Vďaka zahraničným pobytom sa žiaci oboznámia s novou kultúrou, objavia zahraničné trendy v oblasti cukrárenskej výroby a získajú množstvo užitočných skúseností, ktoré následne využijú ďalej pri štúdiu alebo aj priamo v zamestnaní.

Čo všetko vie absolvent odboru cukrár?

Absolvent odboru cukrár po úspešnom ukončení štúdia získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania a je kvalifikovaný odborník v cukrárskej výrobe, ktorý je schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu.

Študent sa počas štúdia naučí ako ovládať stroje a zariadenia,  príslušné technológie a ovláda základy  ekonomiky výroby a služieb. Absolvent spĺňa všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr. Absolvent daného učebného odboru sa vie orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať informačné a komunikačné technológie. Po absolvovaní školy môže tiež absolvent samostatne podnikať a budovať svoju vlastnú značku.

Aj keď patrí odbor cukrár k tým menej obľúbeným, na trhu práce je tento odbor veľmi žiadaný. Absolventi v danom odbore zarábajú v rozsahu 685€ až 1344€ a môžu taktiež v tejto oblasti samostatne podnikať a tak budovať svoju vlastnú značku či podnik.

Poď študovať odbor čašník!

Odbor čašník/servírka

Dnešný príspevok, venovaný oblasti gastronómie a potravinárstva, bude zameraný na odbor čašník/servírka.

Aj keď ide o prácu, ktorá je pre mladých nezaujímavá najmä z dôvodu nižšieho platového ohodnotenia, odbor čašník/servírka predstavuje pre mladých ľudí množstvo príležitostí pre osobný rast a rozvoj.

Čo sa počas štúdia žiaci naučia?

Počas štúdia študijného alebo učebného odboru nadobudnú žiaci okrem teoretických vedomostí aj množstvo praktických skúseností.

Absolventi odboru čašník, servírka nadobudnú počas vyučovania teoretické vedomosti nielen v oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov, ako je slovenský a cudzí jazyk, dejepis, občianska náuka, chémia, matematika či informatika. Okrem týchto predmetov sa žiaci počas štúdia oboznámia aj s odbornými predmetmi, ako je ekonomika, základy účtovníctva, spoločenská komunikácia, technika obsluhy, potraviny a výživa, či cestovný ruch.

Vďaka odborným predmetom, žiaci ovládajú zásady hygieny a bezpečnosť pri práci, vedia zostaviť inventár, ovládajú zásady obsluhy, získajú základné informácie, ohľadom organizácia podujatí a o nových trendoch v gastronómii.

Žiaci získajú aj základné poznatky o potravinách a nápojoch, ako je zloženie či nutričná hodnota. Charakteristiky a technické postupy prípravy pokrmov či prácu pri stole hosťa, ako je dochucovanie flambovanie a tanšírovanie pokrmov.

Žiaci svoje nadobudnuté teoretické vedomosti využijú počas praktického vyučovania, ktoré prebieha priamo v prevádzkach. Množstvo škôl tiež ponúka žiakom možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania a nadobudnúť tak praktické skúsenosti od odborníkov, priamo u budúceho zamestnávateľa. Okrem toho, že si žiaci vyskúšajú prácu čašníka priamo v podniku, získajú finančné ohodnotenie, ktoré môže byť rozšírené aj o prospechové či motivačné štipendium. Žiaci tak majú možnosť vyskúšať si prácu priamo v podniku a za vykonanú prácu získať finančnú odmenu.

Okrem systému duálneho vzdelávania ponúka množstvo hotelových akadémií aj možnosť absolvovať zahraničný pobyt a tak sa zdokonaliť v cudzom jazyku, vyskúšať si štúdium a prax priamo v zahraničí. Žiaci tak majú možnosť objavovať nové miesta, kultúry a trendy v oblasti gastronómie už počas štúdia.

Po absolvovaní štúdia žiak odboru čašník, servírka ovláda technológiu výroby a nutričné hodnoty potravín a nápojov. Ovláda a uplatňuje zásady gastronomických pravidiel a pravidiel pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov. Absolvent ovláda pravidlá obsluhy pri rôznych druhoch stolovania a vie dokončovať pokrmy pred zrakom hostí. Absolvent vie prijímať objednávky , podávať informácie o jedlách a nápojoch, vie pracovať s registračnou pokladnicou, výpočtovou technikou, inkasovať a robiť vyúčtovanie. Absolvent odboru čašník vie tiež komunikovať a pozná zásady správania sa v kontakte so zákazníkmi a spolupracovníkmi

Aké sú možnosti štúdia po škole?

Po úspešnom absolvovaní študijného odboru, ktorý žiak ukončí maturitnou skúškou, môže žiak pokračovať v  pomaturitnom štúdiu alebo vysokoškolskom štúdiu ako aj absolventi iných stredných škôl. Žiaci počas štúdia absolvujú aj všeobecné predmety ako je matematika, slovenčina, cudzí jazyk či dejepis a chémia, či odborné predmety ako je ekonomika, účtovníctvo a hospodárska korešpondencia, vďaka čomu majú možnosť študovať aj na vysokej škole.

Ak žiak absolvuje učebný odbor čašník servírka, ktorého štúdium trvá 3 roky a je ukončené záverečnou skúškou, získa žiak výučný list a môže pokračovať pomaturitným štúdiom.

Možnosti uplatnenia absolventov

Absolventi odboru čašník, servírka sa po úspešnom absolvovaní štúdia uplatnia v oblasti gastronómie, ako zamestnanci reštaurácii, hotelov a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolventi sa taktiež uplatnia aj v samostatnom podnikaní.

Aj keď nie je štúdium odboru čašník platené tak dobre, ako iné odbory, ponúka absolventom majú možnosť pracovať v zaujímavých gastronomických prevádzkach a hoteloch. Absolventi sa tiež môžu plne realizovať pri práci s ľuďmi, využívať kreativitu pri dochucovaní a dokončovaní pokrov priamo pred zákazníkom, pomáhať pri vyúčtovaniach a iných administratívnych činnostiach, ako aj realizovať sa pri organizácií rôznych spoločenských podujatí.

Poď študovať gastro!

Odbor kuchár

Baví ťa varenie, pečenie a všetko, čo je spojené s výrobou potravín? V tom prípade ti štúdium v oblasti potravinárstva či gastronómie ponúka nekonečne veľa možností pre nadobudnutie nielen množstva vedomostí, ale aj praktických skúseností. V pripravovaných článkoch sa postupne dozvieš o možnostiach štúdia v oblasti gastronómie v Žilinskom kraji aj o možnostiach uplatnenia po vyštudovaní daných odborov, z ktorých je veľké množstvo žiadaných na trhu práce.

V oblasti potravinárstva možno nájsť v Žilinskom kraji odbory, ktoré sú zamerané na spracúvanie mlieka, potravinársku výrobu, biochémiu, ako aj odbory kuchár, čašník/servírka, mäsiar alebo pekár. Postupne si predstavíme všetky odbory z oblasti gastronómie, ktoré majú žiaci možnosť študovať na stredných školách v Žilinskom kraji. V tomto článku sa budeme venovať odboru kuchár.

Odbor kuchár je v Žilinskom kraji možné študovať ako študijný odbor alebo učebný odbor. Zatiaľ čo štúdium učebného odboru trvá 3 roky a je ukončené záverečnou skúškou, študijný odbor predstavuje 4-ročný odbor, ktorý žiak ukončí maturitnou skúškou a tak môže pokračovať v štúdiu aj na vysokej škole. Odbor kuchár je možné študovať na každej hotelovej akadémii v Žilinskom kraji.

Čo sa počas štúdia žiaci naučia?

Počas štúdia odboru kuchár, majú žiaci možnosť získať množstvo vedomostí, všeobecný prehľad a taktiež nadobudnúť praktické skúsenosti, ktoré budúci zamestnávatelia častokrát vyžadujú. Počas štúdia sa žiaci stretnú aj s predmetmi ako je slovenský a cudzí jazyk, matematika, dejepis, občianska náuka, chémia a podobne. Okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov získajú žiaci vedomosti aj z odborných predmetov, ako napríklad ekonomika, účtovníctvo, potraviny a výživa, príprava pokrmov, technika obsluhy a mnoho iných.

Nadobudnuté vedomosti si žiaci vyskúšajú aj v realite, počas praktických cvičení, resp. počas odborného výcviku. Žiaci majú možnosť absolvovať počas štúdia prax v rôznych prestížnych reštauráciách a získať množstvo zaujímavých informácií priamo od kuchárov s dlhoročnými skúsenosťami. Niektoré hotelové akadémie sú tiež zapojené v systéme duálneho vzdelávania, vďaka ktorému môžu žiaci odboru kuchár rozvíjať svoje schopnosti a talent priamo u budúceho zamestnávateľa.

Niektoré hotelové akadémie taktiež ponúkajú aj zahraničné stáže a pobyty, takže okrem nových skúseností so zahraničnou gastronómiou majú žiaci možnosť spoznať nové krajiny, kultúry a zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

Čo čaká absolventov po úspešnom ukončení školy?

Po úspešnom ukončení strednej školy majú absolventi možnosť rozšíriť svoje vedomosti formou nadstavbového alebo vysokoškolského štúdia. Ak sa však absolvent rozhodne, že ďalej pokračovať v štúdiu nechce, môže sa uplatniť ako kuchár, či šéfkuchár v hoteloch, reštauráciách a iných gastro-prevádzkach. Absolvent sa uplatní tiež ako prevádzkar a má predpoklady vykonávať funkciu manažéra v oblasti gastronómie a spoločného stravovania. Absolvent odboru kuchár sa môže uplatniť aj ako súkromný podnikateľ v oblasti gastronómie.

V niektorých regiónoch Slovenska je síce práca kuchára menej atraktívna, z dôvodu nízkeho platu, no priemerný plat kuchára sa v súčasnosti, podľa informácií portálu platy.sk, pohybuje v intervale 611€ – 1 615€.

Študijný či učebný odbor kuchár predstavuje oblasť, v ktorej absolventi naplno uplatnia svoju kreativitu, ako aj technické zručnosti a nadobudnuté odborné vedomosti. Absolventi sú vďaka odbornému vzdelávaniu, ktoré je spojené s praxou, pripravení na výkon práce a vo väčšine prípadov nemajú problém sa zamestnať.

O čom je gastronómia?

Do oblasti gastronómie sú zaradené odbory, ako napríklad potravinárstvo, kuchár, čašník/servírka, cukrár, pekár a podobne. V Žilinskom kraji je v súčasnosti evidovaných približne 11 hotelových akadémií a stredných odborných, či spojených škôl, zameraných na oblasť gastronómie. Okrem toho je väčšina hotelových akadémií, či odborných škôl, zapojená do systému duálneho vzdelávania. Vďaka duálnemu vzdelávaniu majú žiaci, budúci výrobcovia potravín, kuchári, či čašníci, možnosť získavať praktické skúsenosti priamo u zamestnávateľa, ktorými sú rôzne hotely a podobne.


Pre vytyvorenie prehľadu, vroku 2018 vyštudovalo odbor kuchár takmer 1 200 žiakov, z ktorých takmer 70% predstavovali muži a 30% ženy. Približne 28% absolventov sa zamestnalo vo vyštudovanom odbore a priemerná mzda v roku 2018 predstavovala v odbore kuchár 819€. Odbor čašník/servírka absolvovalo v roku 2018 785 žiakov, pričom približne 79% absolventov tvorili ženy. Vo vyštudovanom odbore sa však zamestnalo iba 10% absolventov a priemerná mzda absolventov v roku 2018 predstavovala sumu 801€. Potravinársku výrobu v roku 2018 vyštudovalo 48 žiakov, pričom 54% absolventov tvorili ženy.