O projekte

Projekt zameraný na vzdelávanie, prípravu odborných vzdelávacích a školiacich programov.

Webináre

Webináre pre rozvoj vedomostí a zručností študentov stredných odborných škôl a učilíšť.

Kam na školu

Propagácia odborného vzdelávania v poľsko-slovenskom prihraničí.

WEBINÁRIUM

Pozrite si vzdelávacie kurzy – webinária pripravené partnermi projektu. Zvyšujeme úroveň kvality odborného vzdelávania na stredných odborných školách na Slovensku a v Poľskej republike.

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie predstavuje prepojenie teoretických vedomosti žiakov s praktickými skúsenosťami, ktoré nadobúdajú priamo u zamestnávateľa.
Výhody duálneho vzdelávania pre žiakov:

 • Prepojenie teórie s praxou,
 • praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa,
 • finančná odmena,
 • možnosť pracovať ihneď po ukončení strednej školy,
 • zlepšenie pozídie absoventa na trhu práce.

O projekte

Projekt reaguje na potrebu investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj  do zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov.

Jedným z problémov pretrvávajúcich na podporovanom území je relatívne slabá a nesprávne zameraná ponuka odborného a celoživotného vzdelávania – tak v zmysle kvality ako aj kvantity. Súčasná štruktúra a obsah odborného vzdelávania nie je založený na aktuálnych potrebách zamestnávateľskej sféry. Na druhej strane pretrváva nedostatočný záujem o odborné a remeselné odbory zo strany žiakov a študentov.

Základnou podmienkou pre efektívny rozvoj odborného a celoživotného vzdelávania v prihraničnom regióne Oravy je správna identifikácia potrieb profesijného a odborného vzdelávania (t.j zmapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a odborného vzdelávania).

 • Hlavný cieľ projektu

  Zvýšenie kvality a rozvoj profesijného a odborného vzdelávania v cezhraničnom území prostredníctvom identifikácie potrieb zamestnávateľov, cezhraničnej výmeny dobrej praxe a propagácie spoločných cezhraničných vzdelávacích programov.

 • Špecifické ciele projektu

  Propagácia profesijného a odborného vzdelávania v cezhraničnom území.

  Zvýšenie kvality a rozvoj profesijného a odborného vzdelávania v cezhraničnom území.

  Cezhraničná výmena dobrej praxe v rámci vzdelávacích programov profesijného a odborného vzdelávania

 • Partneri

  Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Prečo odborné vzdelanie ?

Odborné vzdelávanie predstavuje spôsob výučby, počas ktorej žiaci získajú nielen teoretické vedomosti, ale aj zručnosti, návyky a ďalšie praktické a odborné schopnosti

Odborné vzdelávanie je možné rozdeliťpodľa smerov odborného vzdelávania napríklad na smer chemický, poľnohospodársky, ekonomický, strojársky a podobne. Žiaci tak po absolvovaní daného odboru predstavujú kvalifikovaných pracovníkov v danej oblasti a tým sa stávajú aktraktívni pre trh práce.