cukrar

Poď študovať odbor cukrár!

Ďalším odborom z oblasti potravinárstva a gastronómie, ktorý by mal každý deviatak poznať ešte predtým ako sa rozhodne kam na strednú je odbor cukrár. Aj keď ide o nedocenený odbor, na trhu práce je nedostatkový a žiadaný.

Odbor cukrár je možné študovať ako učebný odbor (3-ročné štúdium s výučným listom) alebo študijný odbor (4-ročné štúdium s maturitou). Štúdium tohto odbotu poskytuje spojenie teoretického vyučovania s praktickým vyučovaním, kde žiaci počas štúdia nadobudnú množstvo zručností a praktických skúseností v oblasti gastronómie, ale aj základné vedomosti z oblasti ekonomiky. Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované vo vlastnom pracovisku praktického vyučovania alebo priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

Pošas štúdia sa žiaci vzdelávajú v oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov, ako je slovenský jazyk, cudzí jazyk, matemarika, či informatika, chémia a občianska náuka. Medzi odborné predmety, ktoré sa v odbore cukrár študujú patria: ekonomika, cukrárska technológia, odborné kreslenie a modelovanie, cukrárske výrobky, aplikovaná chémia, hospodárske výpočty, náuka o materiáloch, potraviny a výživa a mnoho odborných predmetov, ktoré žiaci využijú aj pri praktickej časti vyučovania.

Zarábaj už počas štúdia

Počas praktického vyučovania sa žiaci odboru cukrár naučia pripraviť a spracovať surovinypre výrobu cukrárenských výrobkov, vedia hodnotiť kvalitu potravín, zostaviť kalkulácie a baliť a expedovať výrobky. Žiaci sa učia zhotoviť cesto, náplne, polevy, ozdoby a tvoriť profesionálne cukrárenské výrobky. Žiaci sa môžu naučiť počas štúdia aj ako pripravovať špeciálne výrobky ako je zmrzlina a mrazené krémy.

Množstvo škôl ponúka žiakom tiež možnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania. Vďaka tomu absolvujú žiaci praktické vyučovanie priamo v podniku. V podnikovom prostredí získa žiak skúsenosti priamo od odborníkov v danej oblasti, získa pracovné návyky a za svoju prácu je domenený aj finančne. Okrem toho žiaci, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania majú možnosť pracovať po ukončení školy priamo u zamestnávateľa.

Objav nové krajiny a nové skúsenosti

Okrem možnosti štúdia v systéme duálneho vzdelávania môžu žiaci absolvovať aj množstvo zahraničných stáži, vďaka ktorým spoznajú nové krajiny a tiež sa zdokonalia v cudzom jazyku. Vďaka zahraničným pobytom sa žiaci oboznámia s novou kultúrou, objavia zahraničné trendy v oblasti cukrárenskej výroby a získajú množstvo užitočných skúseností, ktoré následne využijú ďalej pri štúdiu alebo aj priamo v zamestnaní.

Čo všetko vie absolvent odboru cukrár?

Absolvent odboru cukrár po úspešnom ukončení štúdia získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania a je kvalifikovaný odborník v cukrárskej výrobe, ktorý je schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu.

Študent sa počas štúdia naučí ako ovládať stroje a zariadenia,  príslušné technológie a ovláda základy  ekonomiky výroby a služieb. Absolvent spĺňa všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr. Absolvent daného učebného odboru sa vie orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať informačné a komunikačné technológie. Po absolvovaní školy môže tiež absolvent samostatne podnikať a budovať svoju vlastnú značku.

Aj keď patrí odbor cukrár k tým menej obľúbeným, na trhu práce je tento odbor veľmi žiadaný. Absolventi v danom odbore zarábajú v rozsahu 685€ až 1344€ a môžu taktiež v tejto oblasti samostatne podnikať a tak budovať svoju vlastnú značku či podnik.

Všetko, čo porebuješ vedieť o duálnom vzdelávaní

Všetkých deviatakov čaká v tomto školskom roku veľmi dôležitý krok, ktorým je výber strednej školy. Niektorým s výberom pomáhajú rodičia, iným zas poskytnú cenné rady starší kamaráti. Stredných škôl na Slovensku je neúrekom, gymnáziá, hotelové akadémie, priemyselné či technické školy a niekde medzi tým všetkým sa vyskytne slovné spojenie „duálne vzdelávanie“. Čo vlastne je duálne vzdelávanie a aké výhody žiakom poskytuje sa dozviete v práve v tomto článku.

Toto všetko ponúka systém duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania, duálne vzdelávanie alebo aj duál, predstavuje formu vzdelávania, ktorá prepája teoretické skúsenosti s praxou priamo u zamestnávateľa. Znamená to teda, že žiaci, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania získavajú teoretické vedomosti, ktoré následne aplikujú počas praktického vyučovania. Toho vyučovanie prebieha priamo v podniku a praktické vyučovanie vedie vo väčšine prípadov priamo zamestnanec daného podniku.

To však nie je všetko! Okrem toho, že si žiaci môžu vyskúšať ako teória funguje v praxi, praktická časť je aj finančne ohodnotená. Takže čas strávený v podniku počas praktického vyučovania majú žiaci zaplatený. Okrem „platu“ tiež môžu žiaci od zamestnávateľov získať mnoho výhod ako napríklad podnikové štipendium, za dosiahnutie dobrých študijných výsledkov alebo rôzne zľavy a benefity.

Toto však stále nie je všetko! Okrem prepojenia teórie s praxou, peňažných odmien a benefitov, zvyšuje duálne vzdelávanie možnosť zamestnania žiakov priamo po strednej škole. Zamestnávatelia takýmto spôsobom získavajú kvalifikovaných budúcich zamestnancov, ktorí dokonale poznajú podnik, pracovné činnosti a okrem toho aj ovládajú základné teoretické poznatky.

Myslíte si, že duálne vzdelávanie nie je pre vás, pretože chcete ísť študovať na vysokú školu? To nie je žiadny problém. Duálne vzdelávanie žiakov v ich ďalšom vzdelávaní nebrzdí, práve naopak. Žiaci môžu po strednej škole a úspešnom zmaturovaní, pokračovať v štúdiu na strednej škole a prácu v podniku majú naďalej zabezpečenú aj po vyštudovaní vysokej škole.

Výhodný pre všetky strany

Systém duálneho vzdelávania je teda výhodný pre všetkých, ktorí sa do tohto systému zapoja. Zamestnávatelia majú možnosť prakticky vzdelávať žiakov a pomáhať im pri odhaľovaní, ako teoretické poznatky fungujú v praxi. Stredné školy majú možnosť poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie, orientované na získavanie praktických skúsenosti a pripraviť tak žiakov, v spolupráci so zamestnávateľom, na budúce zamestnanie. Žiaci sú však tí, ktorí v systéme duálneho vzdelávania získavajú najviac. Okrem platu, a rôznych nefinančných odmien a benefitov získajú možnosť vyskúšať si, ako to funguje v podnikoch a stať sa tak kvalifikovanými odborníkmi vo svojom odbore a byť tak žiadaní na trhu práce.