Poď študovať odbor čašník!

Odbor čašník/servírka

Dnešný príspevok, venovaný oblasti gastronómie a potravinárstva, bude zameraný na odbor čašník/servírka.

Aj keď ide o prácu, ktorá je pre mladých nezaujímavá najmä z dôvodu nižšieho platového ohodnotenia, odbor čašník/servírka predstavuje pre mladých ľudí množstvo príležitostí pre osobný rast a rozvoj.

Čo sa počas štúdia žiaci naučia?

Počas štúdia študijného alebo učebného odboru nadobudnú žiaci okrem teoretických vedomostí aj množstvo praktických skúseností.

Absolventi odboru čašník, servírka nadobudnú počas vyučovania teoretické vedomosti nielen v oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov, ako je slovenský a cudzí jazyk, dejepis, občianska náuka, chémia, matematika či informatika. Okrem týchto predmetov sa žiaci počas štúdia oboznámia aj s odbornými predmetmi, ako je ekonomika, základy účtovníctva, spoločenská komunikácia, technika obsluhy, potraviny a výživa, či cestovný ruch.

Vďaka odborným predmetom, žiaci ovládajú zásady hygieny a bezpečnosť pri práci, vedia zostaviť inventár, ovládajú zásady obsluhy, získajú základné informácie, ohľadom organizácia podujatí a o nových trendoch v gastronómii.

Žiaci získajú aj základné poznatky o potravinách a nápojoch, ako je zloženie či nutričná hodnota. Charakteristiky a technické postupy prípravy pokrmov či prácu pri stole hosťa, ako je dochucovanie flambovanie a tanšírovanie pokrmov.

Žiaci svoje nadobudnuté teoretické vedomosti využijú počas praktického vyučovania, ktoré prebieha priamo v prevádzkach. Množstvo škôl tiež ponúka žiakom možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania a nadobudnúť tak praktické skúsenosti od odborníkov, priamo u budúceho zamestnávateľa. Okrem toho, že si žiaci vyskúšajú prácu čašníka priamo v podniku, získajú finančné ohodnotenie, ktoré môže byť rozšírené aj o prospechové či motivačné štipendium. Žiaci tak majú možnosť vyskúšať si prácu priamo v podniku a za vykonanú prácu získať finančnú odmenu.

Okrem systému duálneho vzdelávania ponúka množstvo hotelových akadémií aj možnosť absolvovať zahraničný pobyt a tak sa zdokonaliť v cudzom jazyku, vyskúšať si štúdium a prax priamo v zahraničí. Žiaci tak majú možnosť objavovať nové miesta, kultúry a trendy v oblasti gastronómie už počas štúdia.

Po absolvovaní štúdia žiak odboru čašník, servírka ovláda technológiu výroby a nutričné hodnoty potravín a nápojov. Ovláda a uplatňuje zásady gastronomických pravidiel a pravidiel pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov. Absolvent ovláda pravidlá obsluhy pri rôznych druhoch stolovania a vie dokončovať pokrmy pred zrakom hostí. Absolvent vie prijímať objednávky , podávať informácie o jedlách a nápojoch, vie pracovať s registračnou pokladnicou, výpočtovou technikou, inkasovať a robiť vyúčtovanie. Absolvent odboru čašník vie tiež komunikovať a pozná zásady správania sa v kontakte so zákazníkmi a spolupracovníkmi

Aké sú možnosti štúdia po škole?

Po úspešnom absolvovaní študijného odboru, ktorý žiak ukončí maturitnou skúškou, môže žiak pokračovať v  pomaturitnom štúdiu alebo vysokoškolskom štúdiu ako aj absolventi iných stredných škôl. Žiaci počas štúdia absolvujú aj všeobecné predmety ako je matematika, slovenčina, cudzí jazyk či dejepis a chémia, či odborné predmety ako je ekonomika, účtovníctvo a hospodárska korešpondencia, vďaka čomu majú možnosť študovať aj na vysokej škole.

Ak žiak absolvuje učebný odbor čašník servírka, ktorého štúdium trvá 3 roky a je ukončené záverečnou skúškou, získa žiak výučný list a môže pokračovať pomaturitným štúdiom.

Možnosti uplatnenia absolventov

Absolventi odboru čašník, servírka sa po úspešnom absolvovaní štúdia uplatnia v oblasti gastronómie, ako zamestnanci reštaurácii, hotelov a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolventi sa taktiež uplatnia aj v samostatnom podnikaní.

Aj keď nie je štúdium odboru čašník platené tak dobre, ako iné odbory, ponúka absolventom majú možnosť pracovať v zaujímavých gastronomických prevádzkach a hoteloch. Absolventi sa tiež môžu plne realizovať pri práci s ľuďmi, využívať kreativitu pri dochucovaní a dokončovaní pokrov priamo pred zákazníkom, pomáhať pri vyúčtovaniach a iných administratívnych činnostiach, ako aj realizovať sa pri organizácií rôznych spoločenských podujatí.